I klasside vastuvõtt

 

2019/2020  õppeaastal avatakse Tallinna Arte Gümnaasiumis:  

 

1. klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21.detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“. 

Dokumentide vastuvõtt toimub 24. maist 21. juunini 2019 kooli kantseleis Vilde tee 62 kell 10.00-14.00
Vajalikud dokumendid:

 • Lapsevanema avaldus
 • lapse sünnitunnistuse koopia
 • lapsevanema (hooldaja) isikut tõendava dokumendi koopia
 • tervisekaart (olemasolul)
 • koolivalmiduskaart ( lasteaialastel )
 • 1 dokumendifoto

Alates 11. juunist 2019 võtame vastu soovijaid vabaks jäänud kohtadele.

Täpsem informatsioon Tallinna Haridusameti kodulehel https://www.tallinn.ee/haridus/Esimesse-klassi-astumine

 

1. klassi vastuvõtu ajakava 2019:  

19.-20. veebruar

Arte eelkooli vanemate nõustamine 1. klassi registreerimise osas.

1.- 15. märts

Lapsevanem või hooldaja esitab taotluse elukohajärgse kooli määramiseks

 •  eKooli kaudu (internetipanga või www.eesti.ee kaudu)
 • paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

E 8.15-18.00

T-N 8.15- 17.00

R 8.15-16.00

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli, arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis, võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove.

Hiljemalt 20. maiks

teavitab Haridusamet lapsevanemat või hooldajat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või lapse Rahvastikuregistri järgsel aadressil.

23.mai

Vestluste päev koolis –mänguline õppetund ja vestlus koolikoha vastuvõtnud õpilase ja vanemaga, koolimajaga ja õpetajatega tutvumine.

31. mai

kool teavitab lapsevanemat kooli õppesuundadele vastava klassi määramisest.

Hiljemalt 10. juuniks

teatab lapsevanem koolile, kas laps hakkab seal õppima või mitte eKooli kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti aadressil kool@arte.edu.ee või heli.mand@arte.edu.ee .

24. mai - 21. juuni

Dokumentide vastuvõtt tööpäeviti 9.00 – 15.00 kooli kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist.

Nõutavate dokumentide loetelu:

Vormikohane avaldus (alus kooli kodulehel, saab täita ka kohapeal)

 • Lapse sünnitunnistuse koopia
 • Lapsevanema isikudokumendi koopia
 • Lapse tervisekaart (olemasolul)
 • Koolivalmiduskaart (soovituslikult).
 • 1 dokumendifoto

14.juuni

kool teeb eKoolis märke õpilaskandidaatide kohta, kelle koolitulekust on lapsevanem või hooldaja kooli teavitanud.

Alates 11. juunist

Võetakse  vastu soovijaid vabaks jäänud kohtadele.

 

Miks valida Arte Gümnaasium?

 • Meie koolis saab laps õppida lapsesõbralikus keskkonnas.
 • Meil on nõudlikud, aga ka toetavad õpetajad.
 • Meil on koolivorm.
 • Oleme Liikuma Kutsuv Kool
 • Meie spordikompleksis, sh ujulas, saab tegelda tervisespordiga nii laps kui lapsevanem.
 • Kaasa saab lüüa erinevates huviringides ja laulukooris.
 • Meie pikapäevarühm töötab hommikuti 8.00-8.45 ja pealelõunati 13.00-16.00.
 • Meil on toimekas tugisüsteem: õpiabi õpetajad, sotsiaalpedagoog, psühholoog.
 • Kuulume “Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool”  pilootkoolide hulka.
 • Kuulume tervistedendavate koolide hulka, meie koolisöökla ja puhvet on tunnustatud oma tervisliku valiku eest.
 • Meil on traditsioonilised üritused, nt kevadine kontsert „Orhidee emale“, Vilde jutuvõistlus, Helkuripäev.
 • Õpilasüritused annavad võimaluse arendada laste esinemisoskust.
 • Tegelemine erinevate kunstialadega aitab kaasa loovuse ja tolerantsi arengule.
 • Ettevõtlusõpe aitab mõista aja, töö ja raha väärtust.

Kooli astuja taotlus

 

 

Viimati muudetud: 11/09/2019 - 12:24