Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilasreeglid

1.       ÜLDOSA

1.1     Tallinna Arte Gümnaasiumis (Koolis) reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus, kooli kodukord ja kooli õpilasreeglid.

1.2     Kooli kodukord lähtub üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest, tagades kogu kooliperele töörahu ja turvalisuse.

 

2.       ÕPILASTE ÕIGUSED

2.1.    Saada tasuta õpetust Kooli õppekavas ettenähtud programmi ulatuses.

2.2.    Valida Kooli õppekavas fikseeritud õppesuundi ja valikaineid, vajadusel õppida haridusministri määrusega kehtestatud korras individuaalse õppekava järgi.

2.3.    Saada Kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorraldusest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest.

2.4.    Kasutada vastavalt õppeaastaks kinnitatud õppekirjanduse nimekirjale tasuta Kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti                   (1.-9. klassis).

2.5.    Saada vastavalt õppekavas ettenähtud võimalustele täiendavat abi õpetajatelt ja tugiõpet.

2.6.    Moodustada Koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab Kooli õpilasesinduse põhimäärus.

2.7.    Olla valitud Kooli hoolekogusse (8.-12. klass)

2.8.    Moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus Kooli ja kodu kasvatustaotlustega, ning osaleda nende töös.

2.9.    Kasutada Kooli ruume ja rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid tunniväliseks tegevuseks tasuta vastavalt Koolis kehtestatud korrale.

2.10. Avaldada oma arvamust koolikorralduse kohta ja teha ettepanekuid muudatusteks.

2.11   Pöörduda oma õiguste kaitseks Kooli Õpilasesinduse, direktori, hoolekogu, Tallinna Haridusameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harju maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

2.12. Saada Koolis viibimise ajal meditsiinilist ja psühholoogilist abi.

2.13. Kanda Tallinna Arte Gümnaasiumi koolivormi

 

3.       ÕPILASTE KOHUSTUSED

3.1     Täidab koolikohustust põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

3.2     Esindab kõikjal väärikalt ennast ja oma kooli.

3.3     Osaleb kooli huvitegevuses vastavalt võimetele.

3.4     Tagab oma käitumisega töörahu kaasõpilastele ja personalile.

3.5     Täidab õpetaja korraldusi ja juhiseid.

3.6     Suhtub õppetöösse kohusetundlikult, võtab osa kõigist vastava kooliastme õppekavas määratletud ainetundidest.

3.7     Ei puudu põhjuseta. Tõendi esitab puudumisele järgneval päeval. Pikemaajalisest planeeritud puudumisest (perepuhkus, võistlusreisid) teavitab eelnevalt aineõpetajaid ja klassijuhatajat, täites kodulehel oleva taotluse või esitades korraldava organisatsiooni  taotluse. Puudumine ei vabasta õppematerjali omandamise kohustusest.

3.8     Saabub kooli õigel ajal, ei hiline ainetundidesse ega õpilasüritustele. Tuleb kooli vähemalt 10 minutit enne tunni algust.

3.9     Lahkub õppepäeva jooksul koolimajast vaid klassijuhataja, aineõpetaja või medtöötaja kirjalikul loal.

3.10   Kannab kaasas õpilaspiletit ja õpilaspäevikut.

3.11   Kasutab oma Kooli õpilaspäevikut, mille ostab välja vastavalt kehtestatud korrale

3.12. Järgib õpilaspäeviku täitmisel Koolis kehtestatud nõudeid.

3.13   Kannab kaasas ja kasutab igaks õppeaineks vajalikke töövahendeid.

3.14. Ainetunnis mitte kaasatöötamise või õppevahendite puudumise korral määrab aineõpetaja õpilasele uue aja tunnis õpitud teema läbimiseks.

3.15   Tunnist kõrvaldatuna läheb oma töövahenditega Rahutuppa.

3.16   Teeb tööd oma Kooli heaks vastavalt ettenähtud korrale (Vaata „Kooli heaks tehtav töö”).

3.17   Jätab üleriided ja välisjalanõud garderoobi, kannab Koolis vahetusjalatseid, mille tald ei määri põrandat ja mis ei ole spordijalats;

3.18   Kannab Arte koolivormi, milleks on beež, bordoopunane või must pluus, beež või bordoopunane vest/džemper/kardigan, lips ja vabalt valitud korrektsed ja terved mustad/tumesinised püksid/seelik.

3.19   Kannab Kooli pidulikel üritustel ja aktustel pidulikku must-valget riietust.

3.20   Riietub puhtalt ja korrektselt,

3.21   Käitub viisakalt ning on abivalmis, tervitab kõiki kooli õpetajaid, töötajaid ja külalisi. Tunni ajal sisenenud külalist austab õpilane püstitõusmisega.

3.22   Ei sea oma käitumisega ohtu ennast ega teisi;

3.23   Ei kasuta füüsilist, vaimset ega verbaalset vägivalda

3.24   Ei oma ega tarbi tubakatooteid (s.h e- sigaret), energiajooke, alkoholi ja narkootikume.

3.25   Siseneb õpetajate tööruumidesse vaid vajadusel.

3.26   Einestab sööklas, täites söökla kasutamise korda.

3.27   Lülitab mobiiltelefonid tundide ja ürituste ajaks välja.

3.28   Ei tegele ostu-müügi tehingutega.

 

4.       ÕPILASTE VASTUTUS

4.1     Kasutab vastutustundlikult Kooli teabekeskusest tema kasutusse antud õpikuid,  raamatuid ja teavikuid ning tagastab need õppeaasta lõppedes, koolist lahkumisel või Teabekeskusega kokkulepitud ajal.

4.2     Kasutab vastutustundlikult Kooli ainekabinettidest tema kasutusse antud teatmeteoseid ja töövahendeid ning tagastab need õppetunni /õppeperioodi lõppedes.

4.3.    Hoiab kaasõpilaste vara.

4.4.    Süüliselt tekitatud kahju hüvitab õpilane, tema vanemad või neid asendavad isikud vastavalt kehtivale seadusandlusele.
4.5 Peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest ning kannab vastutust oma valikute, tegevuste ja kohustuste eest.

 

5.       ÕPPEPERIOOD

5.1     Õppeaasta õppepäevade korraldust reguleerib vastav eeskiri (kinnitatud õppenõukogu poolt), mis sätestab õppeperioodide ajalised kestvused, tunniplaanivälised tegevuspäevad, õppetundide ajagraafiku jm õppeaasta korraldusliku informatsiooni;

5.2     Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal haridus-ja teadusministri määrusega.

 

6.       KOOLIPÄEVA ÜLDINE KORRALDUS

6.1     Kooli päevakava.

6.1.1.      Kooli päevakava hõlmab:

Tunniplaan

Konsultatsioonide- ja järelevastamiste ajakava

Pikapäevarühma ajakava;

Huvitegevuse ajakava.

6.1.2       Päevakava on avalikustatud Kooli kodulehel Internetis.

6.2     Tunniplaan

6.2.1.     Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest ja  Kooli õppekavast.

6.2.2       Tunniplaani koostamise aluseks on direktori poolt kinnitatud tunnijaotusplaan.

6.2.3.      Muutustest tunniplaanis teatab õpetaja, klassijuhataja või õppealajuhataja.

6.3     Õppetund

6.3.1.      Õppe-ja kasvatuskorralduse põhivorm Koolis on õppetund.

6.3.2       Tunni algusest ja lõpust annab märku koolikell.

6.3.3       Õpetajal on õigus vajaduse korral tundi pikendada.

6.3.4       Õppetunnid toimuvad koolis vastavalt tunniplaanile.

6.4     Koolimaja avatakse kell 7.00 ja suletakse kell 22.00.

6.5     Õppetunnid algavad koolis kell 8.00. Tunni pikkus on 45 minutit, vahetunnid 10, 15 või   20 minutit.

 

7.       ÕPPETUND

7.1.    Õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumis või selle juures.

7.2.    Õpetaja puudumisest õppetunni ajal teavitavad õpilased viivitamatult õppealajuhatajat.

7.3.    Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

7.4.    Õpilane istub klassis tema poolt valitud kindlal kohal. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase kohta muuta.

7.5.    Õpilane võib klassist ja oma töökohalt lahkuda vaid õpetaja loal.

7.6.    Hilinenud õpilane on kohustatud hilinemise põhjust selgitama.

7.7.    Koduste ülesannete täitmatajätmist põhjendab õpilane aineõpetajale enne tunni algust.

7.8.    Õpilane ei kommenteeri ega sega kaasõpilasi, vastamiseks tõstab käe.

7.9.    Õpilane ei näri tunnis närimiskummi, ei söö ega joo.

7.10. Õpilane ei kasuta tunnis õppetööd häirivaid esemeid (mobiiltelefonid, helikandjad jne). Õpetajal on õigus kaasõpilasi segavad /ohustavad esemed ära võtta. Esemete tagastamine toimub vastavalt kokkuleppele

7.11. Kooli kodukorra reeglite rikkumise tõttu tunnist kõrvaldatud õpilane on kohustatud minema Rahutuppa. Tundi tagasi lubab Rahutoa õpetaja.

7.12. Õpilased tulevad kunsti- ja muusikaõpetuse tundi (1., 2. klass) koos aineõpetajaga.

7.13. Õpilased tulevad kehalise kasvatuse tundi (1.-3. klass) koos aineõpetajaga.                 Tunnist vabastatud õpilased viibivad oma klassi juures

7.14. Õpilane korrastab oma töökoha pärast tunni lõpetamist.

 

8.       VAHETUND

8.1.    Vahetunni veedab õpilane selles koridoris, kus tema tund algab.

8.2.    Vahetunnis puhkavad õpilased kaaslasi häirimata.

8.3.    Ilusa ilma korral kevad-ja sügisperioodil võivad õpilased olla vahetunni ajal olla õues kooliterritooriumil.

 

9.       SÖÖKLA

9.1.    Põhikooli (1.-9. kl) õpilasi toitlustatakse tasuta. Osaliselt saavad tasuta toitu ka gümnaasiumi õpilased

9.2.    Õpilasi toitlustatakse kokkulepitud kellaaegadel.

9.3.    Toitlustamine toimub talongide alusel. Igal klassil on oma  kindlaksmääratud lauad.

9.4.    Õpilased käituvad sööklas viisakalt.   

9.5.    Puhvetit kasutab õpilane tema klassile määratud söögivahetunni ajal, esimesel vahetunnil või alates 6.tunni lõpust.

9.6.    Õpilased ei vii sööklast toitu välja.

9.7.    Sööklasse tulles jäetakse koolikott klassi või klassiruumi juurde koridori.

 

10.     GARDEROOB

10.1. Garderoob on avatud 7.30 - 18.00.

10.2   Üleriiete taskusse ei jäeta raha, dokumente jt väärtuslikke esemeid. Nende kadumise eest kool ei vastuta.

10.3. Garderoobi leti taha on õigus minna korrapidajal

10.4. Igal klassil on võimalus esitada kirjalik taotlus 5 hoiukapi omamiseks.

10.4.1    Isiklikud garderoobikapid antakse õpilasele kasutamiseks tasuta. Kapivõti tagastatakse majandusjuhatajale kasutaja poolt 31. maiks.

10.4.2    Isiklike garderoobikappide numbrid registreeritakse majandusjuhataja juures. Kapivõtme kaotamisel saab õpilane Kooli majandusjuhatajalt allkirja vastu varuvõtme, mille järgi valmistab uue võtme. Mõlema võtme kaotamise korral ostab õpilane uue lukukomplekti ja annab ühe võtme haldusjuhile.

 

11.     KORRAPIDAMINE

11.1. Üldkorrapidamine

11.1.1.    Igal nädalal peab üks õppealajuhataja poolt määratud klass (9.-12.) vahetundides korda.

11.1.2.    Õpilaste korrapidamisobjekti määrab klassijuhataja, ülesanded objektil korrapidaja õpetaja.

11.2.  Kõik õpilased on periooditi klassikorrapidajad.    

11.2.1.    kes puhastab tahvli, korrastab toolid ja lauad.

11.2.2.    kes informeerib koheselt õpetajat/kooli juhtkonda klassis olevate õppevahendite ja/või inventari lõhkumisest või  lubamatust kasutamisest.

11.3. Garderoobikorrapidamine. Kõik õpilased alates 2. klassist on periooditi garderoobi korrapidajad, kinnitatud klassijuhataja poolt

Garderoobi korrapidaja:

Abistavad klassikaslasi 15 min enne tundide algust ja peale tundide lõppu.

12.     KOOLIRUUMIDE KASUTAMINE

12.1   Kooliruumide kasutamisel lähtutakse ruumile kehtestatud tervisekaitse ja tuleohutuse eeskirjadest ning erinõuetest.

12.2. Igale klassile on kinnitatud klassijuhatajatundideks ja klassi üritusteks koduklass, mille heakorra eest õpilased  vastutavad kogu õppeaasta vältel.

12.3   Siseneb õpetajate tööruumidesse vaid vajadusel.

12.4   Tunniväliste ürituste läbiviimisel lähtutakse koolis kehtestatud korrast.

 

13.     TURVALISUS

13.1   Turvalisuse huvides registreeritakse kõik kooli külalised valvelauas isikut tõendava dokumendi alusel.

13.2   Koolis on tagatud õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse .

13.3   Õpilase vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitab klassijuhataja või aineõpetaja juhtkonnaliikmeid, kes vajadusel teavitavad politseid.

13.4   Koolidirektoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt või õpilaselt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta. Seletusse kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuse koostamise kuupäev, seletuse kirjutaja nimi ja allkiri.

Viimati muudetud: 13/10/2015 - 20:14